top of page

pályázatok / competitions

Tessedik Sámuel Főiskola bővítése
College extension, Békéscsaba
országos építészeti tervpályázat / architectural competition, 2003 (megvétel / mention)

Első országos építészeti tervpályázatunk, amelynek programja a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola épületének bővítése volt új épületszárnnyal. A tervezett épületszárnyba  új aula, nagyelőadó, könyvtár, és kiszolgáló funkciók kerültek. A zöldtetős, részben terasztetős épület új építészeti minőséget teremt a meglevő iskolaépület mellett. A kerettel kihangsúlyozott bejárat egyben az épületegyüttes új udvari főbejárata.

Our first architectural design competition, The program was to extend the Tessedik Sámuel College with a new building, which has a new lobby, a large lecture hall, a library and  other serving functions. The green-roofed building adds a new architectural quality to the existing school building. The framed entrance is also the new main entrance to the complex.

Ulcisia Castra I, Szentendre
országos építészeti ötletpályázat /
national architectural competition, 2005
(megosztott 1. díj / shared 1st prize)

Az Ulcisia Castra ötletpályázat célja az egykori római katonai tábor helyén egy régészeti park és múzeum, valamint a Ferenczy Múzeum új épületének tervezése volt. Az ötletpályázat nehézségét a terület város-szerkezeti pozíciója és városszövetbe illesztése adta. A téglaburkolatos épülettömegek az egykori tábor katonai barakkjainak formáját idézik.

The aim of the Ulcisia Castra idea competition was to design an archaeological park and museum at the site of the former Roman military camp, as well as a new building of the Ferenczy Museum. The difficulty of the competition was given by the position of the area in the urban structure and its integration into the urban fabric. The brick covered building masses resemble the military barracks of the former roman military camp.

Ulcisia Castra II, Szentendre
nemzetközi építészeti tervpályázat / international architectural competition, 2006
(kiemelt megvétel / honorable mention)

Az ötletpályázat eredményeire támaszkodva az Ulcisia Castra tervpályázat már konkrét építészeti megoldást keresett az épületegyüttes kialakítására. Pályázati tervünk a régészeti területet érintetlenül hagyva a jelenlegi parkoló területére helyezi az új múzeum-épületet, amelynek felszabdalt tömege a szentendrei belváros szűk sikátorait idézi.

Based on the results of the idea competition, the Ulcisia Castra design competition has already sought a concrete architectural solution for the building complex. Leaving the archaeological site intact, our proposal was to place the new museum building on the site of the current parking lot with its fragmented mass, which evokes the narrow alleys of the downtown of Szentendre.

STRABAG cementgyári torony
STRABAG cement factory tower
doktori iskolás ötletpályázat / doctoral school competition, 2006 (2. díj / 2nd prize)

A Breuer Marcell Doktori Iskola belső pályázatának célja a Királyegyházára tervezett cementgyár 100 méter magas hőcserélő tornya és üzemi épülete építészeti megjelenésének és arculatának tervezése volt. A STRABAG magyar és osztrák vezetőségéből álló zsűri Kovács-Andor Krisztián pályázatát 2. díjjal jutalmazta.

The Breuer Marcell Doctoral School's internal competition aimed to design the architectural look and corporate identity of the 100-meter-high heat-exchange tower and factory building of the cement factory in Királyegyháza. The jury of the Hungarian and Austrian management of the STRABAG cpmpany awarded the  Krisztián Kovács-Andor's proposal with a 2nd prize in the competition

Dunakorzó, Szentendre
Dunakorzó promenade development
országos építészeti tervpályázat / national architectural competition, 2007
(2. díj / 2nd prize)

A pályázat célja a Duna és a tőle két méter magas töltéssel elválasztott Dunakorzó kapcsolatának megteremtése és környezetépítészeti kialakítása volt. Pályázatunkban a töltés elbontását és mobilgát rendszer kialakítását javasoltuk. Bár a pályázaton nem a mi pályaművünk nyert, az általunk javasolt megoldás azóta megvalósult.

The aim of the competition was to make connection between the promenade and the Danube river, separated by a two meter high embankment, and to develop the promenade. In our plan we proposed the removal of the embankment and the establishment of a mobile dam system. Although we did not won the competition, our solution has since been realized. 

Konferencia- és Koncertközpont Conference and Concert Center, Pécs
nemzetközi építészeti tervpályázat / international architectural competition, 2007
(2. díj / 2nd prize)

A  Pécsi Konferencia és Koncertközpont kialakítása az EKF beruházások egyik kulcsprojektje volt. Annak ellenére, hogy a helyszínválasztás nem volt szerencsés, pályázati tervünk jól használta ki a terület adottságait és az azóta megépült, győztes terv után 2. helyezés értünk el.

The establishment of the Pécs Conference and Concert Center was one of the key projects of the ECOC investments. In spite of the fact that the site selection was unfortunate, our proposal took the adventages of the terrain features and we have been awarded 2nd place after the winning plan that has been built since then.

EKF közterületek megújítása, Pécs
Public space renewal of ECoC district
országos környezetépítészeti tervpályázat / national urban design competition, 2008
(1. díj / 1st prize)

Az EKF beruházások legnagyobb léptékű közterület-fejlesztési pályázata a belváros és az új Zsolnay Kulturális Negyed között elterülő több mint 60.000 m2-es terület megújítását és a városi kapcsolatok megteremtését célozta. Tervünk az előzetes javaslattal szemben új, alternatív, a kulcsprojekteket felfűző útvonalat javasolt a belváros és ZsKN között.

The aim of the biggest public space development project of the ECoC investments was to establish connections between the downtown and the new Zsolnay Cultural Quarter and renew the area which covers more than 60,000 m2. Our plan proposed a new alternative route between the downtown and ZsCQ, instead of the preliminary proposal.

Pécs városközpontjának megújítása
Renewal of the town center of Pécs
országos környzetépítészeti tervpályázat / national urban design competition, 2008
(3. díj / 3rd prize)

Pécs fő terének, a Széchenyi térnek és környezetének megújítása az egyik legfontosabb beruházás volt az EKF beruházások közül. A pályázati tervünk a lejtős terepet kihasználva, lépcsős, kővel burkolt, kizárólag gyalogos forgalmú teret javasolt, a mainál jóval több zöldfelülettel és vízfelülettel.

The renewal of the Széchenyi Square, the main square of Pécs, and its surroundings was one of the most important development of the ECoC investments. Our competition plan, using the sloping terrain, suggested a stepped, stone-paved, pedestrian-friendly square with much more green area and water surface than it has today.

Visegrád városközpont kialakítása
Visegrád town center development
országos építészeti tervpályázat / nationat architectural competition, 2008
(megosztott 1. díj / shared 1st prize)

Visegrád az ország legkisebb városa, falusias település, amelynek nincs kialakult, városhoz méltó központja. A pályázati program egy 3 hektáros területen, az egykori, középkori főtér helyén tervezett komplett városközpont kialakítása volt, új főtérrel, városházával, egyéb középületekkel és lakóépületekkel.

Visegrád is the smallest town in the country, a small, rustic settlement with no established town center. The competition program included the completion of a complete town center planned on a 3-hectare site, on the site of the former medieval main square, with a new main square, a town hall, other public and residential buildings.

Kecskeméti városközpont megújítása Kecskemét town center development
országos építészeti tervpályázat / national architectural competition, 2009
(1. díj / 1st prize)

A pályázat célja a kecskeméti belváros multifunkcionális tvábbfejlesztése volt. Javaslatunk a belvárosi szövetet tiszteletben tartja, de funkcionálisan és szerkezetileg markánsan módosítja, teret nyitva az értéknövelő környezetfejlesztésnek. A gyalogos-kerékpáros területek kibővítésével számoltunk, a közterek egységes arculata helyett tematikus terek kialakítását jvasoltuk.

The aim of the competition was the multifunctional development of the downtown. Our proposal respects the downtown fabric, but modify it markedly. We planned the expansion of pedestrian-cycling areas and instead of the uniform appearance of public spaces we suggested to establish thematic public squares.

A regéci vár hasznosítása
Utilization of the castle of Regéc
mesteriskolás ötletpályázat / masterschool competition, 2009
(megosztott 1. díj / shared 1st prize)

Pályázatunkban a várromot kortárs építészeti elemekkel egészítettük ki. Az új, könnyűszerkezetes, fekete tömegek a pontosan nem ismert, hajdanvolt tömegek "időbeli árnyékai". Mivel az egykori bejárati rész megsemmisült, a várba egy teljesen új, a tööbi tömeggel azonos anyagú "időalagúton" keresztül tudunk belépni. Az egykori külsővár vonalát eltérő fák mutatják.

We added contemporary architectural elements to the old castle ruins. The new, black, light-structure masses are the "shadows" of the onetime masses. Since the former entrance was destroyed, we can enter the castle through a completely new "time tunnel" from the same material. 

KIKA telek hasznosítása, Budapest
Utilization of the KIKA plot
mesteriskolás ötletpályázat / masterschool competition, 2010
(3. díj / 3rd prize)

A mesteriskolás ötletpályázat célja a Budapest XIII. kerület, Lehel utca és Róbert Károly körút sarkán levő üres telek beépítése és a telken egy vegyes funkciójú épület (üzletek, konferenciatere, parkolóház, hotel) elhelyezése volt. Az épület egy lapos multifunkciós tömegből és egy hosszú keskeny hotelépületből áll.

The aim of the master-school idea competition was the utilization of the corner site at the Lehel Street and Róbert Károly Boulevardand and planning a mixed-use building (shops, conference halls, parking, hotel, etc). The building consists of a flat multifunctional mass and a long narrow hotel building leaning on the edge of the flat mass.

Ágyúöntő műhely, Sárospatak
Restoration of a cannon workshop
mesteriskolás ötletpályázat / masterschool competition, 2010

A mesteriskolás ötletpályázat célja egy régészetileg feltárt ágyúöntő műhely bemutatása volt. Tervünkben az ágyúöntő műhely védelme és bemutatása ürügyén egy új látogatói útvonalat hoztunk létre, amely egy épületben kombinálja a közlekedő és a kiállító funkciókat, egyúttal egy kilátópontot is magában foglal, ahonnan a konzervált rom jobban értelmezhető.

The aim of the master-school idea competition was to present an archaeologically excavated cannon foundry workshop. Beside of protecting and displaying the ruins, we have created a new visitor route that combines traffic and exhibit functions in one building, and also includes a lookout point from which a conserved ruin can be better understood.

Kőbányai helytörténeti múzeum
Local History Museum, Kőbánya
mesteriskolás ötletpályázat / masterschool competition, 2010 (3. díj / 3rd prize)

A mestersikolás ötletpályázat célja egy helytörténeti múzeum létrehozása volt egy megelvő, védett, 19. századi épületben, Kőbányán. A feladat nehézségét a múzeum és a magán-tulajdonosok udvarhasználatának kezelése, a közösségi, múzeumi használat és a privát használat összehangolása jelentette.

The aim of the master-school competition was to create a local history museum in an existing, protected, 19th century building in Kőbánya, Budapest. The difficulty of the task was to handle the common use of the backyard between the museum and the private owners, and the coordination of the public and private usage.

NKE Sportközpontja, Budapest
NKE Sport Center, Budapest
országos építészeti tervpályázat /
national architectural competition, 2012
(kiemelt megvétel / honorable mention)

Pályázati tervünkben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) sportközpontja ötvözi a tiszta, részletmentes tömegkialakítást a szigorú rendet sugárzó, oszlopsoros megjelenéssel. Az építészeti formanyelv célja, hogy ne csak a sportolás játékos jellegét, hanem annak személyiségformáló, komolyabb szerepét is tükrözze.

In our competition proposal, the Sports Center of the National University of Public Service (NKE) combines the clean, detail-free mass design with a rigid, classic, columnar appearance. The aim of the architectural design language is to reflect not only the playful nature of sports but also its personality-shaping role.

Rákospalota városközpont
Town center of Rákospalota
országos városépítészeti tervpályázat /
national urban planning competition, 2012
(megosztott 2. díj / shared 2nd prize)

A pályázat célja a városközpont rehabilitációja és revitalizációja volt, a jelenlegi kisvárosias településkép megőrzése mellett. Tervünkben új súlypontot hoztunk létre, új főtér kialakításával, a jelenlegi városháza áthelyezésével, a sport, kulturális és egyéb közösségi épületek sűrítésével.

The aim of the combined architectural and urban planning competition was to rehabilitate and revitalize the town center beside of preserving its small-town settlement image. We have created a new urban focus in our plan, by planning a new main square, relocating the current town hall and compressing sport functions, cultural and other community buildings.

Őrbottyán városközpont
Town Center of Őrbottyán
építészeti és városépítészeti ötletpályázat / urban planning competition, 2015
(1. díj / 1st prize)

Ez a városépítészeti tervpályázatunk jó példája annak, hogy lehet egy térileg széteső, decentralizált városban megtalálni az új súlypontokat, és kohéziót teremteni új területek bevonásával és a közösségi funkciók sűrítésével. A tervezett fejlesztés ütemezése a megvalósíthatóság és a szerves fejlődés feltétele.

Our urban planning competition proposal is a good example of how to find new focal points in a spatially dispersed, decentralized city and create cohesion by involving new areas and compressing community functions. The timing of the planned development is a condition for the feasibility and the organic development.

Új vásárcsarnok, Pécs
New market hall of Pécs
építészeti és városépítészeti tervpályázat / urban planning competition, 2015
(megosztott 2. díj / shared 2nd prize)

A kombinált városépítészeti és építészeti tervpályázat célja nem csak a vásárcsarnok megtervezése volt, hanem az épület teljes környezetének átalakítása, a belvárossal való kapcsolat és az autóbuszállomás helyeztének és működésének újragondolása is. A piaccsarnok épületének ihletői a történeti vásár-csarnokok és antik bazilikák voltak.

The aim of the competition was not only to design the market hall, but also to remodel the entire environment of the building, the connection to the city center and to rethink the location and operation of the local bus station. The building of the market hall was inspired by the historic fair halls and antique basilicas.

A Gellért-hegy és a Citadella hasznosítása, Budapest
Utilization of Gellért Hill and the Citadel
építészeti és városépítészeti ötletpályázat / urban planning competition, 2016

Tervünkben a Citadellát új Akropoliszként definiáltuk. A leromlott állapotú, régóta használaton kívüli erődöt a nemzeti emlékezés helyszínévé, a tudást és az értékeket őrző hellyé fejlesztenénk.. A hegycsúcsra való feljutáshoz, új látványos gyalogos liftet terveztünk. A komplex fejlesztés az épület környezetét is érintette.

In our plan, we have defined the Citadel as the new Acropolis. We would develop the dilapidated and disused fortress into a place of national remembrance, a repository of knowledge and values. To reach the top of the hill, a new spectacular pedestrian lift is planned. The complex development also involved the surrounding area of the building.

Hősök tere és környezetének megújítása, Mátészalka
Town center development, Mátészalka
építészeti és városépítészeti ötletpályázat / urban planning competition, 2021
(kiemelt megvétel / honorable mention)

A pályázat célja a leromlott állapotú városközpont megújítása és revitalizálása volt. Tervünkben a tér alá mélygarázst, a térre többfunkciós épületet terveztünk. Koncepciónkban a növényzet, a víz és a tégla, mint  építőanyag hangsúlyos szerepet kapott.

The aim of the competition was to regenerate and revitalise a run-down town centre. Our plan included a car park underground and a multi-purpose building on the square. Our concept emphasised greenery, water and brick as a building material.

bottom of page